Vedtægter

Nedenstående vedtægter er vedtaget på Morsø Fotoklubs stiftende generalforsamling den 13. september 2007.

§1. KLUBBEN
1.1. Klubben er stiftet den 13. september 2007, under navnet Morsø Fotoklub.

§2. FORMÅL
2.1. Klubbens formål er er at fremme medlemmernes sans for fotografi, samt formidle kendskabet til fotografiet. Dette opnås, eksempelvis ved løsning af fotografiske opgaver, foredrag, billedekritik, instruktioner, undervisning, samarbejde med andre klubber, arrangementer i form af udstillinger, konkurrencer, kurser og udflugter m.m.

§3. MEDLEMSKAB
3.1. Personer med interesse for fotografi og den fotografiske proces med deraf følgende billedbehandling kan blive medlem af Morsø Fotoklub. Ved optagelsen som medlem accepteres dermed klubbens regler og vedtægter.
3.2. Udmeldelse finder sted ved henvendelse til kassereren. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
3.3. Generalforsamlingen kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer, hvilket sker ved simpelt flertal. Dog vil kontingentrestance jf. § 4 kunne medføre eksklusion.
3.4. Tyveri fra klubben eller dens medlemmer vil dog medfører øjeblikkelig eksklusion.
3.5. Medlemslister føres af kassereren.

§4. KONTINGENT & ØKONOMI
4.1. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår, og opkræves 1 gang årligt. Bestyrelsen udsender i starten af marts måned opkrævning for årskontigentet med oplyst kontonummer som kontigentet kan indsættes på. Kontingentet skal være betalt inden d. 1. april.
4.2. Restance ud over 3 måneder medfører slettelse af medlemslisten.
4.3. Kassereren kan for nye medlemmer fastsætte et passende kontingent, for medlemsperioden indtil den sædvanlige kontingentbetaling finder sted.
4.4. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse. Kassereren fører kassebog. kassereren administrerer klubbens kontantbeholdning.
4.5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet underskrives af hele bestyrelsen.

§5. TEGNINGREGLER & HÆFTELSE
5.1. Klubbens tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg af fast ejendom (udstyr) tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
5.2. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser der evt. påhviler klubben.

§6. GENERALFORSAMLING
6.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden og ved personlig E-mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Sidstnævnte må være formanden i hænde senest 31. januar. Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6.3. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens årsberetning.
4. Fremlægning af klubbens reviderede regnskab.
5. Årskontingent fastsættelse.
6. Indkomne forsalg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der konsitiuerer sig selv på førstekommende bestyrelsesmøde.
8. Valg af revisor og to suppleanter.
9. Eventuelt.
6.4. Alle afstemninger og valg foregår ved håndoprækning, med mindre blot et fremmødt stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning.
6.5. Man er kun stemmeberettiget hvis man ikke er i kontingentrestance, og er til stede ved generalforsamlingens begyndelse. Man kan dog afgive skriftlig fuldmagt til et andet gyldigt medlem af klubben.
6.6. Ændringer af klubbens vedtægter, kræver at minimum halvdelen af klubbens stemmer er afgivet, samt at vedtagelsen sker med mindst 2/3 del af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal offentliggøres på klubbens hjemmeside og pr. personlig E-mail, maximum 21 dage efter generalforsamlingen.

§7. BESTYRELSEN
7.1. Klubben ledes af en selvkonstituerende bestyrelse på 5 personer. Kun formanden og kassereren har i forening tegningsret til, at binde klubben økonomisk. Kun formanden og kassereren kan i forening underskrive hævelser i bank/sparekasse af klubbens midler.
7.2. Foruden de 5 bestyrelsemedlemmer vælges der 2 suppleanter (1. suppleant og 2. suppleant). Disse indtræder i bestyrelsen hvis frafald opstår, og herefter kan en ny konstitution af bestyrelsen evt. finde sted.
7.3. Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, men dog vil en evt. indtrådt suppleant være på valg ved første kommende ordinære generalforsamling.

§8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
8.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt. Dog skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3-del af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav derom.
8.2. Medlemmer skal minimum indkaldes med 14 dages varsel.
8.3. Skulle mindre end halvdelen af klubbens medlemmer møde op (fuldmagter indregnes), kan der indkaldes jfr. stk. 2 til ny ekstraordinær generalforsamling. Her vil en beslutning være gyldig, når den vedtages med 2/3-del af de afgivne stemmer, uden hensyntagen til hvor stor en del af klubbens medlemmer der er fremmødt.

§9. KLUBBENS OPLØSNING
9.1. Klubben kan kun opløses af en generalforsamling, hvor mindst 2/3-del af medlemmerne er til stede, samt at 2/3-del af forsamlingen stemmer derfor.
9.2. Generalforsamlingen disponerer herefter over klubbens formue og øvrige aktiver tilfalder Morsø Kommune. Evt. fotos tilfalder Morsø Folkebibliotek.
9.3. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig jfr. stk. 1, indkaldes til en ny, med samme dagsorden senest 3 uger efter. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§10. KONKURRENCER
10.1. Konkurrenceregler fastsættes af bestyrelsen